Vedtægter

VEDTÆGTER FOR SAGA FDF-SAMVIRKES ATLETIK- & GYMNASTIK- AFDELING

Vedtaget på ekstraordinær-generalforsamling den 17. marts 2016

Navn
§ 1
Foreningens navn er SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastik-Afdeling. Foreningen er stiftet den 27. oktober 1943. Dens hjemsted er Frederiksberg

Formål og aktiviteter
§ 2
Det er foreningens formål gennem idræt at arbejde for en sund sjæl i et sundt legeme.
Foreningen er tilsluttet Frederiksberg Idrætsunion og den lokale organisation af følgende landsdækkende forbund:
Dansk Atletik Forbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.
Foreningen er endvidere tilsluttet FDF Samvirket på Frederiksberg
Foreningen udøver aktiviteterne atletik og gymnastik.

Medlemskab og kontingent
§ 3
Enhver, der er interesseret i foreningens arbejde, kan optages som medlem.
Et medlem er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, samt respektere de reglementer og bestemmelser, der er gældende for de organisationer, som foreningen til enhver tid er medlem af.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og opkræves efter bestyrelsens bestemmelser.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem for kortere eller længere tid i tilfælde af grov tilsidesættelse af gældende vedtægter eller bestemmelser. En sådan eksklusion skal behandles på næstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen
§ 4
Generalforsamlingen er SAGAs højeste myndighed.
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 4 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning, eller hvis mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om det med motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel senest en måned efter påkrav.
Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

Valg af dirigent.
Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Samtidig forelægges budget for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til SAGA-fondens ledelse efter indstilling fra bestyrelsen
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bilagskontrollanter
Eventuelt

Beslutninger tages ved almindelig stemmeflertal.
Stemmeret har alle medlemmer over 16 år.
Passive medlemmer har ikke stemmeret.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Bestyrelsen
§ 5
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og fire menige medlemmer. Medlemmerne er valgt for en toårig periode. Tre medlemmer vælges i ulige år og fire i lige år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver og i den forbindelse ekstraordinært optage medlemmer uden stemmeret.
For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsen hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

§ 6
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Bestyrelsen varetager foreningens drift og repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen sørger for at orientere medlemmerne om foreningens virksomhed på den mest hensigtsmæssige måde.

Æresmedlem og hædersnål
§ 7
Et medlem, der har ydet foreningen værdifulde tjenester, kan efter indstilling fra bestyrelsen af generalforsamlingen udnævnes til ”ÆRESMEDLEM”. Medlemmet bliver kontingentfri.
Medlemmer, der har virket med interesse for foreningens arbejde, kan efter beslutning i bestyrelsen tildeles foreningens ”HÆDERSNÅL”.

Regnskab og revision
§ 8

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskab og bilag gennemgås af to bilagskontrollanter.
Bilagskontrollanterne vælges af generalforsamlingen for en to-årig periode, således at en bilagskontrollant er på valg hvert år.
Det reviderede regnskab skal være fremlagt på foreningens kontor de sidste 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningens opløsning
§ 9
Beslutning om foreningen SAGAs ophør kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.
Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen.
Beslutning om ophør er gyldig når 2/3 af de fremmødte medlemmer har stemt for det ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers mellemrum. Ophøret er gyldigt fra regnskabsårets afslutning. Der aflægges normalt regnskab. Eventuelle midler tilfalder FDF-landsforbunds idrætsarbejde.