Generalforsamling

SAGA – Gymnastik

Generalforsamling i
SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling
Frederiksberg
torsdag den 10. februar 2022 kl. 18.00
Samlingslokalet, Frederiksberg Idrætspark

HUSK CORONAPAS
ELLER
DOKUMENTATION FOR NEGATIV TEST

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bilagskontrollanter
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der vil i år ikke blive serveret smørrebrød men udelukkende drikkevarer.

Referat af

Generalforsamling i
SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling
Frederiksberg
torsdag den 10. februar 2022 kl. 18.00
Samlingslokalet, Frederiksberg Idrætspark

 

Der var i alt mødt 13 medlemmer
Lilli foreslog, at vi startede med at synge: Den danske sang er en ung blond pige

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Britta. Niels Hastrup var også interesseret, og var blevet spurgt af Palle, om han kunne overtage. Niels blev valgt.
Niels kunne konstatere, at dagsorden havde ligget på hjemmesiden i min. 4 uger, så generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Vi er stadig udfordret med hensyn til Corona, men vi har lært at håndterer den.
Igen i denne sæson måtte børneholdene undvære deres afslutning i DGI byen.
Udendørs sæsonen har ikke været berørt af corona (ikke så meget). Vibeke tog begge dage på stadion, da Lisbeth stoppede som instruktør i forbindelse med sommerferien. Vi har i bestyrelsen valgt at give Vibeke Damlund lederpokalen for hendes altid dejlige indstilling til at hjælpe i SAGA. Hun fik den overrakt i forbindelse med sommertræningen. Tak for det.
Cykelturen med start ved Mosehuset var der 7,som bestod cykelturen på 10 km, og 2 der bestod 20 km.
Vi havde på grund af corona udskudt gangturen i Dyrehaven til 9. august, da vi så kunne komme på Bakken og spise. Det var en hyggelig tur.
Ved Im festen i oktober blev 11 idrætsmærker uddelt.
Vores medlemstal: Børnehold 43
Voksenhold 74
Atletik/motion 9
Passive 1
På sidste generalforsamling oplyste bestyrelsen, at vi var i dialog med FIU om sammenlægning med Sportsklubben 2000 (SK2000).
Vi har haft mange problemer med at sætte hjemmesiderne og tilmeldingen til holdene sammen. Derudover har coronaen medført at de 40 gymnaster, der var i udsigt, var skrumpet ind til 9. Dette har vi ikke kunne opretholde med udgifterne til instruktører, så lige nu har vi kun beholdt crossgymløb, der pt. har 3 deltagere. Det vil ikke kunne fortsætte. Vi skulle ikke have have gået med til sammenlægningen med SK2000. Vi ved ikke, om det ville have været anderledes, hvis der ikke havde været corona. Information om SK2000 er nu slettet fra hjemmesiden.
Tak til IM dommere, instruktører samt bestyrelsen for godt samarbejde.

Dirigenten spurgte, om der var spørgsmål eller kommentarer.
Det var der ikke, så formandens beretning blev godkendt.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Niels Mikkelsen uddelte budgettet for 2022.

Niels Hastrup spurgte, om regnskabet havde været fremlagt i henhold til vedtægterne. Lilli oplyste, at det havde ligget på kontoret i lang tid.
Niels M. forklarede nogle af posterne i regnskabet. Han oplyste, at vi ikke har tabt penge på sammenlægningen med SK2000.
Niels Hastrup spurgte til udgifterne til børneholdene, der nu giver underskud. Lilli sagde, at der var nødt til at være 3 instruktører, men desværre er børnetallet på holdene gået ned. Niels Hastrup efterlyste et budget, som er det eneste, der kan diskuteres på generalforsamlingen, da regnskabet er bagudskuende. Han spurgte også til Hjemmeside, og Britta forklarede, hvorfor vi havde det nuværende regnskabsprogram med tilhørende hjemmeside.
Niels M. fortalte, at der til næste år var afsat 3000 kr til hjemmeside.

Britta oplyste, at budgettet tidligere havde fremgået af regnskabet.
Niels M. havde taget udgangspunkt i regnskabet 2020, da det var uden Saga-Flex. Det er lidt usikkert hvor stort tilskuddet fra kommunen er, da det svinger fra år til år. Conventus indregner automatisk kommunale tilskud. Lone fortalte, at afslutningen på børneholdene ville blive med forældredeltagelse en af de sidste træningsgange i den sædvanlige sal, og ikke som tidligere i DGI-byen, da det var meget dyrt og kostede meget tid for de involverede bestyrelsesmedlemmer.
Dorrit spurgte, om bestyrelsen havde overvejet at hæve kontingentet. Vi tager det op på næste møde.
Til posten Møder er der afsat 13.000, men det bliver måske i overkanten, da der ikke har været afholdt instruktørmiddag og ej heller bestyrelsesmiddag. Det kan være at instruktørerne skal inviteres på fredagsbar.
Niels H. efterlyste spørgsmål og bad bestyrelsen overveje kontingentforhøjelse og mulig reduktion af instruktørlønninger.
Lone mente, at vi havde en del penge i foreningen, og det kniber med at få nye medlemmer ind, desuden ermedlemmerne af bestyrelsen ikke så unge længere, så foreningnen har måske en begrænset levetid. Hvem skal vi spare til?
Søren Overgaard: Har vi nogen ide om, hvem vi konkurrerede med?
Lilli svarede: Fitnesscentre og nyoprettede pensionisthold – bl.a. startet af kommunen – er vores konkurrenter. Idrætsmærket er også på vej ud. Dorrit oplyste, at Herlev er stoppet med idrætsmærket i år.
Niels H. ville høre, om vi kunne spare på børneholdene. Lone mente, at pengene fra Fonden var bundet til børneaktiviteter, så de kunne vel fortsat bruges som tilskud hertil.
Lilli fortalte, at holdene skal have 10 deltagere for at blive oprettet.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
I lige år skal der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.
På valg var: Lilli, Arne, Inger-Lise og Vibeke.
Lilli, Arne og Vibeke blev genvalgt.
Inger-Lise var ikke mødt og havde ikke meldt, at hun var villig til genvalg.
Poul Henrik ville gerne indtræde i bestyrelsen – og blev valgt.
Jon havde meddelt, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog, at han blev erstattet af Jørgen Vinkel. Det var der ingen protester imod.
Lilli fortalte, at hun blev i sommerhuset og administrerede derfra, og det var der forståelse for.

6. Valg af bilagskontrollanter
Nina var på valg. Hun var villig til genvalg og blev valgt.

7. Eventuelt
Niels H. havde en liste over deltagerne på onsdagsherreholdet.
Niels M. oplyste, at han havde sendt holdlister til instruktørerne. De skal nok lige sammenholdes med deltagerne på de enkelte hold.
Lone oplyste, at der via Conventus kunne sendes sms til holdene fx ved aflysninger.

Dorrit takkede bestyrelsen for deres store arbejde.

Britta med flere ønskede, at næste års generalforsamling blev med spisning. Det vil kræve tilmelding.

Referent: Vibeke Niels-Christiansen