Generalforsamling

SAGA – Gymnastik

Generalforsamling i
SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling
Frederiksberg
torsdag den 9. februar 2023 kl. 18.00
Samlingslokalet, Frederiksberg Idrætspark

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bilagskontrollanter
7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til indkøb af smørrebrød er tilmelding til generalforsamlingen
påkrævet senest 4.2.2023 hvis man ønsker at deltage i spisningen.
Tilmelding kan ske her

Referat:

1. Valg af dirigent
Poul Henrik blev valgt til dirigent, og spurgte, om der var spørgsmål.
Olfert nævnte, at der under pkt. 3 også burde stå fremlæggelse af budget.
2. Formandens beretning
På den sidste generalforsamling besluttede vi at lukke SK 2000. Vi beholdt dog
Crossgym løbeholdet, men efter 3/4 år så vi os nødsaget til også at lukke dette hold på grund af
manglende deltagere.
Vi har i et par år haft et natur-træningshold i Søndermarken om lørdagen, men også her har vi i
samråd instruktøren Vibeke Damlund lukket holdet på grund af manglende deltagere.
Medlemmer i SAGA nu:
Børnehold                     78
Atletik og Motionister     7
Aktive gymnaster        145
ialt                                  230
Idrætsmærket
Der var gangtur i Dyrehaven den 2. maj, og som vanligt en tur på Bakken og få lidt godt at spise.
Cykelturen:
5 deltagere kørte 10 km.
2 deltagere kørte 20 km.
Desværre bliver vi færre, der tager IM mærket, og derfor besluttede vi i Idrætsmærke-udvalget kun
at have træning en dag om ugen i maj, juni og august. Det ser ud til at fungere fint, og der blev taget
11 Idrætsmærker, som blev delt ud ved IM-festen i oktober.
Tusind tak til vores dejlige IM-dommere.
Starten på indendørs sæsonen var lidt træls, idet vi manglede instruktører. Heldigvis lykkedes det
med hjælp fra vore andre instruktører at holde holdene vedlige, indtil vi fik ansat nye instruktører.
Tusind tak til alle vore søde instruktører, som altid er parate til at hjælpe, når der er brug for en vikar.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen, som gør et godt samarbejde.
Olfert spurgte om, der var talt med instruktørerne om næste sæson, da han allerede havde set
stillingsopslag fra andre foreninger. Vi vil selvfølgelig spørge de nuværende instruktører inden
sæsonen er slut, om de vil fortsætte til næste år.
Olfert spurgte, om bestyrelsen havde talt om, at SAGA fylder 80 år i år. Vi har haft det oppe på
sidste bestyrelsesmøde. Vi vil skulle være 20 personer for at leje et lokale i Frederiksberghallerne.
Brugen af Samlingslokalet kræver både opstilling og rengøring, og hvem melder sig til det?
Det var der ingen, der gjorde.
Beretningen blev godkendt.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab – og budget
Niels havde uddelt regnskabet. Kontingentet ”under 25” har været børneholdene. Der har været lidt
overbooking, og der har været nogle få ukrainske børn. Det er godt, at holdene er fyldt op.
Tilskuddet fra kommunen er primært til børneholdene.
Møder dækker over bestyrelsesmiddag, som blev holdt for første gang i 3 år pga. corona.
Desuden udgifter til drikkevarer til møderne.
Grunden til at instruktørlønningerne var mindre end tidligere skyldtes delvis nedlukning i en del af
sæsonen.
Annelise spurgte, om medlemmer fra København også fik tilskud fra Frederiksberg kommune – det
kunne Niels bekræfte.
Klubben har en samlet egenkapital på 500.291,61 kr.
Der blev spurgt til hvem, der fastsatte instruktørlønningerne. Svaret var bestyrelsen. De skeler til
hvad instruktører får andre steder fx aftenskoler.
Regnskabet blev godkendt.
Budgettet blev taget til efterretning.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lone Hasnæs, Niels Mikkelsen og Poul Henrik Glasius er på valg, og de er alle villige til genvalg.
Der blev klappet, så de blev genvalgt.
6. Valg af bilagskontrollanter
Britta Larsen er på valg og villig til genvalg.
Der blev klappet, så hun blev genvalgt.
7. Eventuelt
Olfert ville gerne høre, om bestyrelsen havde drøftet foreningens fremtid.
Lilli håbede stadig, at vi kunne få nogle (yngre) ildsjæle ind.
Dorrit spurgte Olfert, om han havde deltaget i nogle af kommunen arrangementer.
Det havde han ikke.
Britta foreslog, at bestyrelsen sendte en mail ud, når der var arrangementer, så alle kunne melde sig.
Lone fortalte, at der på holdene ikke var den store udskiftning, så gennemsnitsalderen var derfor
stigende.
Bestyrelsens ambition er at holde gang i de hold, som vi allerede har.
Olfert foreslog, at der måske kunne oprettes et forældrehold samtidigt med børneholdene – i salen
nedenunder børnenes. Det har bestyrelsen talt om tidligere, men vores indtryk er, at det ikke har
forældrenes interesse. Det vil også kræve, at vi kan få den anden gymnastiksal på samme tid, som
børneholdene (3 forskellige) træner + en instruktør.
Poul Henrik fortalte også om kommunens tiltag Motivu, hvor man kunne tilmelde sig en prøvetime
i en forening. Det var sket hos Vibeke D. nogle få gange, men her er der ikke plads på holdet.
Det er faktisk lykkedes at få lidt flere medlemmer på voksenholdene end de på børneholdene.
Niels spurgte, om kontingentet skulle forhøjes. Det blev der sagt nej til fra formandens side – og
andre bifaldt dette svar.
Hanne sagde tak til bestyrelsen for deres fine arbejde.
Lilli takkede dirigenten.
Vi sluttede med et SAGA-hurra.

Referent: Vibeke Niels-Christiansen