Generalforsamling

Generalforsamling 2020

 

SAGA – Gymnastik

Generalforsamling i
SAGA, FDF-Samvirkets Atletik- og Gymnastikafdeling
Frederiksberg
mandag den 10. februar 2020 kl. 18.30
Samlingslokalet, Frederiksberg Idrætspark

Lilli bød velkommen, og Lone introducerede sangen Den danske sang, som blev afsunget stående.
Der var i alt 16 fremmmødte.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Per Bjarnholt blev foreslået som dirigent – han modtog valget og klokken. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt på hjemmesiden under nyhedsbrev. (Den burde måske også stå under Generalforsamling og i Kalenderen, og sendes ud pr. mail, hvilket vil ske næste år.) Da ingen af de fremmødte var passive medlemmer, var alle 16 stemmeberettigede.
Olfert introducerede et nyt medlem, Andreas, som har roet i Skjold og været med i bestyrelsen der. Han havde mødt Niels Hastrup, der havde fået lokket ham med i SAGA.

2. Formandens beretning
Lilli oplæste sin beretning for året 2019.

Siden sidste generalforsamling er der sket følgende.

Børneholdene sluttede sæsonen i DGI byen. Vores børneinstruktører havde lavet et fint program, og både børn og forældre syntes, det var en god dag, tusinde tak til Lone som sørgede for alt det praktiske.
Vi havde besøg af Karina fra FIU i 2018, og hun påtog sig at tale med skolen på Duevej vedr. lån af deres air track til børneholdene, og det lykkes for hende.
Vi har samtidig købt ny trampolin (det har Lone også sørget for
Tusinde tak).
Tusind tak til vores børneinstruktører. De er så dygtige og engagerede.

IM-sæsonen startede som sædvanlig i maj med en gangtur i Dyrehaven SAGA medlemmerne, der var mødt op, nød turen samt den efterfølgende tur på Bakken, hvor vi i år spiste på Bøgely.

I maj og juni stod Vibeke og Annette for gymnastikken ude på Stadion, i august kunne Annette ikke, så overtog Freja opvarmningen Det er dejligt at se så mange der komme til gymnastikken ude på stadion, men der er stadig plads til flere.
Tak til Vibeke, Annette og Freja for den gode opvarmning.

Vi afholdt cykelturen i juni fra Mosehuset. Der var ruter på både 10 km og 20 km, og alle deltagere bestod prøven. Vi var nødsaget til at lave et opsamlingsheat sidst i august, da der var nogle stykker, der ikke nåede at komme med i juni, men de bestod også.

Afslutningen på IM-sæsonen udendørs sluttede med et besøg på
Cafe A. Det blev en rigtig hyggelig aften med dejlig mad.

En stor tak til IM-dommerne for deres store indsats, og tak til alle der hjælper ude på stadion.

Idrætsmærkefesten blev afholdt i Frederiksberg hallen, der blev uddelt 18 idrætsmærker til SAGA medlemmer der har bestået mærket.
Til næste år søger vi for at der er musik.

Gymnastik sæsonen 2018/19

Vores nye hjemmeside er et hit hos bestyrelsen, da medlemmerne nu
selv kan tilmelde sig de hold, som de vil gå på og betale samtidig. Det er en stor hjælp for Britta.

Vi har fået ny instruktør på M/K holdet, som hedder Maria, men hun blev gravid og måtte meldte fra, i stedet har fået Freja, og jeg har hørt fra de SAGA medlemmer, der går på holdet, at hun laver god gymnastik.
Herreholdet onsdag har også fået ny instruktør Lisbeth, hende er drengene glad for, da hun er god til fodbold.
På dameholdet mandag er der også været udskiftning på instruktørpladsen, den har Vibeke (som har dameholdet onsdag aften)
overtaget.

Medlemstallene i SAGA
Børnehold 56
Voksenhold 66
Atletik/motion 6
I alt 128

Tusinde tak til vores instruktører, som gør et stort stykke arbejde.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og til alle der hjælper til i SAGA…

Der var kun spørgsmål til nedgangen i medlemstallet i beretningen. Gangholdet er lukket på grund af manglende tilmelding og Poul Henriks sygdom.
Olfert efterlyste relationen til FDF Samvirket. De holder møde i Jomsborg 5. juni hvert år, og der var opfordring til at deltage.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Regnskabet var uddelt inden mødets start.
Britta berettede, at det ikke så godt ud. Regnskabet viser et underskud på 80.000 kr. Det skyldes, at Fonden har finansieret trampolin mm til børneholdene.
Øvrige omkostninger – udgiften til IM-festen (13.000 kr) blev fejlagtigt betalt 2 gange, men vi har fået det for meget betalte tilbage i januar 2020. Niels synes, at det var forkert, at vi ikke selv betalte den fulde pris for IM-festen (pris godt 500 kr pr. kuvert), og den kunne så måske holdes i Samlingslokalet.
Palle bemærkede, at formuen kunne finansiere driften i 11 år, hvis underskuddet fortsætter uændret. De fleste mente ikke, at der skulle betales mere for festen.
Søren oplyste, at der kunne søges tilskud fra §18 midler i kommunen. Vi får allerede tilskud til børnene, og Britta har indsendt opgørelse over antal medlem-mer på 65+, så vi må se, hvordan det går i år.
Andreas forhørte, om vi var opmærksomme på medlemmer fra andre kommuner, og det havde Britta styr på.
Ingen stemte imod regnskabet.

4. Behandling af indkomne forslag
SAGA-Fonden er nedlagt. Derfor fremsatte bestyrelsen forslag om at punkt 5 på dagsordenen til generalforsamlingen: ”Valg af medlemmer til SAGA-Fondens bestyrelse” skulle slettes. Ingen stemte imod forslaget, så derfor kan punktet nu slettes i vedtægterne.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lilli var på valg og blev genvalgt som formand. Arne, Inger-Lise og Vibeke var også på valg og villige til genvalg. De blev også valgt uden modkandidater.

6. Valg af bilagskontrollanter
Nina var på valg og villig til genvalg. Hun blev valgt.

7. Eventuelt
Olfert spurgte, om der var sanderhejsning i år. Arne oplyste, at det var blevet droppet sidste år.
Dorrit spurgte til, hvornår kontoret vil kunne bruges igen. Lilli havde talt med René (FIF), som mente, at det bliver i slutningen af marts. Der er nu flere store rør, der er ført igennem vores kontor, så det kan være at vi må høre, om vi eventuelt kan få et andet lokale. Lilli fortalte, at vi også har et skab og et lille lokale med nogle redskaber, hvortil man skal have nøgle i Pusterummet. Leif oplyste, at motionisterne låner nøgle til omklædningsrum, og det kræver kvittering, der slettes, når nøglen leveres tilbage.
Der kommer en ny halinspektør, Theis Unold.
Olfert spurgte, om vi var med i Spring for Livet. Det er vi ikke.
Per spurgte, om vi var i konkurrence med andre foreninger. Og det er vi – især fordi nogle har hold i dagtimerne. Dorrit pointerede, at vi er for alle aldersgrupper, men vi mangler medlemmer fra 20-60 år. De yngre arbejder meget og faste tider passer ikke ind i deres dagligdag.
Dirigenten takkede for i dag.
Lilli takkede også, og vi sluttede med et SAGA-hurra.

Referent: Vibeke Niels-Christiansen